Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА,С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI-СОФИЯ“ ЕООД

Read more

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Предмет на поръчката: Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на “Диагностично консултативен център VI-София ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция

Read more