Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Предмет на поръчката:
Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на “Диагностично консултативен център VI-София ЕООД” по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор Abacus Plus.
Обособена позиция №2: Реактиви, консумативи и резервни части за биохимичен анализатор Olympus AU480.
Обособена позиция №3: Тест ленти за урина за анализатор Laura – Erba.
Обособена позиция №4: Епруветки и консумативи за венозно вземане на кръв.
Обособена позиция №5: Микроепруветки за периферна кръв.
Обособена позиция №6: Реактиви и консумативи за мануална работа.
Обособена позиция №7: Тест- ленти и касети за експресна диагностика.
Обособена позиция №8: Епруветки за СУЕ – венозно вземане на кръв.
Обособена позиция №9: Епруветки за СУЕ – периферно вземане на кръв.

Документи:

Протокол след комисия

Обява удължаване

Протокол удължаване

Договор-проект

Обява

обр.1-Представяне на участник

обр.2 Декларация 54

обр.3 Декларация 55

обр.4 Декларация

Свързано лице

обр.5 Декларация преф. план

обр.6 Декларация техническо предложение

обр.7 Декларация договор

обр.8 Декларация валидност оферта

обр.9 Декларация 39 ППЗОП

обр.11 Ценово предложение

обр.12 Банкова гаранция

Приложение 6.1 към техническо предложение

Приложение 11 към ценово предложение

Указания за участия

Заповед за прекратяване на конкурса