Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА,С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI-СОФИЯ“ ЕООД