Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Обособена позиция № 1 : Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор Abacus Plus
Обособена позиция № 2 : Реактиви, консумативи и резервни части за биохимичен анализатор AU480
Обособена позиция № 3 :  Тест ленти за урина за анализатор Laura – Erba
Обособена позиция № 4 : Епруветки и консумативи за венозно вземане на кръв
Обособена позиция № 5 : Микроепруветки за периферна кръв
Обособена позиция № 6 : Реактиви и консумативи за мануална работа
Обособена позиция № 7 : Тест-ленти и касети за експресна диагностика
Обособена позиция № 8 : Епруветки за СУЕ – венозно вземане на кръв
Обособена позиция № 9 : Епруветки за СУЕ – периферно вземане на кръв

Документи :

Обява

Указания за участие

Договор Проект

обр_1_Представяне_участник

обр_2_Декларация_54

обр_3_Декларация_55

обр_4_декларация_св_лице

обр_5_декларация_преф_дан

обр_6_техническо_предложение

обр_7_декларация_дог

обр_8_декларация_валидност_оферта

обр_9_декларация39_ППЗОП

обр_11_ценово_предложение

обр_12_банкова_гаранция

Pril_6_1_tehn_predl

Pril_11_1_cenovo_predl

Протокол Резултати

Заповед за прекратяване

Договор Аквахим

Договор ТопДиагностика

Договор Лабекс

Договор Биомед